წყლის წარმომავლობა


საქართველო ერთ-ერთი მდიდარი ქვეყანაა თავისი ჰიდროგეოლოგიური რესურსებით, როგორც რაოდენობრივი, ასევე ხარისხობრივი მაჩვენებლების მიხედვით და წარმოადგენს დროში განახლებად რესურს. ჰიდროგეოლოგიურ რესურსებში მოიაზრება მტკნარი მინერალური და თერმული წყლები.
Video
Video

წყლის მდებარეობა


ჩვენი წყლის კვების არე მდებარეობს დიდი კავკასიონის ცენტრალური ნაწილის სამხრეთ ფერდობზე ზღვის დონიდან 1700 მეტრზე. სნო! კამკამა და გემრიელი წყალია, რომელიც მთებში იბადება, შემდეგ დაბლა ბარისკენ ეშვება და მუხრანის ველის ქვეშ წყლის აუზს ქმნის. კომპანია „აქვა გეო“-ს ქარხანაც სწორედ აქ მუხრანის ველზე მოიპოვებს მას.

დაცული დაბინძურებისგან


წყლის მოპოვება 150 მეტრის სიღმიდან ხდება. წყლის რესურსი მიწის ზედაპირიდან 4 წყალგაუმტარი შრით არის იზოლირებული და ამის გამო ის ბუნებრივად არის დაცული ნებისმიერი სახის დაბინძურებისგან